screen 1

Slesvig - Danevirke

Konfirmandernes tur til Slesvig
Der har førhen været tradition for, at konfirmanderne tirsdagen efter konfirmationen, tog på en heldagstur til Slesvig, arrangeret af Brede Kirkes menighedsråd. Traditionen hænger selvfølgelig sammen med, at vi bor i Sønderjylland. Danevirke ligger idag i Tyskland.

 

 

Danevirke - fra Vikingetiden
Saxo:"For at nu imidlertid de Fremmede ikke skulde tiere saaledes stjæle sig ind i Fædernelandet, tog Dronning Thyra sig for, med Vold og Grav at indhegne Landet fra Slesvig til Vester-Havet, og af Jord-Vold at være var det et meget prægtigt og forsvarligt Stykke Arbejde; men ikke desmindre forfaldt dog den Vold i Tidens Længde, indtil Kong Valdemar og Dannemarks Erkebisp Absalon, med samme Fædernelands Kiærlighed, som Thyra, gjorde den i Stand på Ny, og det, saa den nu anderledes kan vare, thi de opførde en Muur deroven paa af brændte Steen."

Krigen 1864
Danevirke er selvfølgelig også knyttet til Danmarks nyere historie, da det var her man tabte det første slag mod Bismarcks styrker i 1864, som førte til, at Sønderjylland kom under det tyske rige frem til 1920.

Menighedsrådsvalg 2004

 

I henhold til bekendtgørelse om valg til menighedsråd § 32, bekendtgøres det hermed, at der tirsdag den 9. november 2004 vil blive afholdt valg af 8 medlemmer til menighedsrådet.
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres til nedennævnte adresser fra tirsdag den 21. sept. Kl. 19.00 til tirsdag den 28. sept. kl. 19.00
Valgbestyrelsens formand og de personer, hvortil kandidatlister kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 18.00 til kl. 19.00

De foreslåede kandidater kan enten være anført i en af stillerne prioriteret rækkefølge eller sideordnet, og kandidatlisterne skal i øvrigt udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd § 12.
Kandidatlisteformularer m.v. udleveres af valgbestyrelsen, hvor også yderligere oplysningr kan fås.

Valgbestyrelse for Brede Sogn:
Formand Birgit J. Nissen, Sct. Hansvej 62,
6261 Bredebro tlf. 74711908

Kandidatlister kan indleveres til:
Birgit J. Nissen (adr. se ovenfor)

Iver Jensen, Sct. Hansvej 23,
6261 Bredebro tlf. 74711236

Resultat af valg i Brede
Da der kun var opstillet en liste, blev valget afgjort ved fredsvalg. Ud af rådet trådte Marie Stærk fra Abterp. Hun blev erstattet af Herdis Eichner Nielsen fra Harres.


60 års dagen for Danmarks befrielse

 

Befrielsesdagen:
Vi vil gerne være med til at markerer 60 års dagen for Danmarks befrielse. Det gør vi bl.a. ved at opfordre samtlige foreninger i Bredebro til at deltage med fanevagt ved gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag torsdag den 5.5. 2005 kl. 10.00.
Endvidere vil Jens Emil Holm deltage ved gudstjenesten på trompet i samarbejde med kirkens organist, Ingrid Wandahl.
Alle er velkomne!

Tilmelding af fanevagt til Christina Egelund

Guldkonfirmation 2008

guldkonfirmation 2008

Konfirmanderne fra 1958 har sat hinanden i stævne til Guldkonfirmation, Palmesøndag d. 16 marts 2008

Menighedsrådets ældreudflugt 2005


Onsdag den 15. juni var vi på Menighedsrådets årlige udflugt. Turen gik i år til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Her så vi museets imponerende samling af gamle landbrugs-, håndværks-, og husholdningsredskaber fra perioden mellem 1850 og 1950.
Efter museet gik turen til Ribe Domkirke, hvor vi bl.a. opholdt os ved Carl-Henning Pedersens udsmykning af kirkens kor.
Dagen blev afsluttet med middag på Kammerslusen, hvorefter vi kørte hjem til Brede.
Vi havde en rigtig dejlig dag!

Alterdug til Hjørnegården

I forbindelse med julegudstjenesten d. 23 december 2003, blev den nye alterdug taget i brug. Et meget fint stykke kniplingsarbejde, der er udført af Karen Marie Kudsk. Motiverne skal symbolisere livets træ. På billedet til venstre Anne Margrethe Lindholdt, leder på Hjørnegården samt Karen Marie Kudsk.

Jørgen Algreen-Petersens 40 års jubilæum

I anledningen af tidligere provst Jørgen Algreen-Petersens 40 års jubilæum, afholdtes der festgudstjeneste i Brede kirke, hvor Algreen- Petersen selv har virket i 32 år.

Jubilaren var tilbage på prædikestolen 2. påskedag 2004 ved gudstjenesten kl. 10.00.

Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært for en kop kaffe i konfirmandstuen.

I forbindelse med Algreen-Petersens jubilæum blev hans erindringsskrift ”Præsteliv i Brede” offentliggjort her på Brede kirkes hjemmeside.

 

 

Bredebro Foden

23 februar 2003

 

Bredebro har af Eccos grundlægger, Karl Toosbuy fået en skulptur, udført af Peter Brandes. Den er placeret ved indkørslen til byen. Tæt ved byens vartegn, den gamle nittede stålbro over Brede å.
"Bredebro-foden", som den kaldes er udført af bornholmsk granit. Peter Brandes siger selv om skulpturen:


"Hos grækerne var der en tradition for, at man ved et vejkryds opsatte en skulptur, som forestillede guden Hermes, der med vingede fødder var de rejsendes gud.
Efter Kristendommens indførelse opstod der også i Danmark en tradition, at man ved veje - eller et vigtigt vejkryds, opsatte et kors med en Kristusfigur. Endnu findes eet bevaret ved Slagelse, »Hellig Anders Kors«, som den danske maler J. Th. Lundbye så smukt har gengivet i et maleri.

Idag har vore rundkørsler fået status som de fortidige vejes skulpturpladser. Engang standsede man op ved Hermes og Kristus og dvælede der, satte gaver og lod tankerne få ro. I dag er det mere hektisk og vi farer af sted.

Som en hyldest til Karl Toosbuy har Bredebro kommune udnævnt ham til byens første æresborger den 23 februar 2003. Og som kvittering for denne hædersbevisning har Karl Toosbuy og ECCO sko givet endnu en gave til byen, iform af min skulptur, anbragt på den vigtige akses rundkørsel mellem Ribe og Tønder, Løgumkloster og Bredebro.

Skulpturen forestiller en fod, udhugget i rød bornholmsk granit, 1.50 m lang og 1 m høj. Foden vender tæerne mod vest og hælen mod øst - står så at sige i landskabet som vore landsbykirker altid står, tårnet mod vest og alteret, det allerhelligste, mod øst. På min skulptur træder Kristus frem på hælen, som netop vender mod øst.

Runddkørslens høj har jeg beklædt med otte rækker brosten, som går ud fra centrum, som otte takker i en stjerne. På de første kristne billeder med en Betlehems-stjerne fremstod denne altid otte-takket, da otte-tallet var de kristnes hellige tal.

Foden er vi menneskers berøringspunkt med jorden. Den bærer os opppe, og den hjælper os af sted. Den er vandringsmandens symbol - og den driftiges symbol - derfor peger den over mod Karl Toosbuys livsværk - ECCO sko."

Takster

Takstblad for Brede Kirke, Tønder Provsti 2015

Køb af gravstedsret

Takst
Medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 642
Urnegravsted 1. fredningsperiode 642
Ikke medlemmer  
Kistegrav 1. fredningsperiode 7.361
Urnegravsted 1. fredningsperiode 4.731
Forlængelse af fredningsperioden (pr. år)
Gælder for både kiste og urnegravs, uanset længde og antal gravpladser
Medllemmer 65
Ikke medlemmer 65
Begravelse medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 2.580
Børnegrave: For børn op til 15 år 1.293
Urnenedsættelse 319
Begravelse ikke medlemmer  
Kistebegravelser  
Voksengrave 3.746
Børnegrave 1.922
Urnenedsættelse  
Voksengrave 319
Børnegrave 319
 
 
Der tillægges ikke moms til ovenstående
   

Kistegravsteder

 
Årlig regning Legat 10 år Legat 30 år
Ren. og vedligeholdelse      
1 gravplads 691   20.734
2 gravpladser 867   28.831
3 gravpladser 1026   33.125
4 gravpladser 1125   40.364
Grandækning Standard      
1 gravplads 352   8.588
Fladedækning 433   11.042
2 gravpladser 536   14.109
Fladedækning 740   20.244
3 gravpladser 740   20.244
Fladedækning 1.047   29.444
4 gravpladser 1006   28.218
Fladedækning 1.415   40.609
Pyntning pr. enhed  245   5.521
Sommerblomster      
1 gravplads 196   3.926
2 gravpladser 331   7975
3 gravpladser 405   10.183
4 gravpladser 593   15.949
Urnegravstede      
Ren. og vedligeholdelse 384 3.844  
Grandækning 454 3.926  
Sommerblomster 196 1.309  

Sommerblomster pr. stk

1 administrationstillæg

65

   
       
       
Obligatorisk vedligeholdelse      
Kistegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæne
    9.569
Kistegravplads u. gravminde (anonym)     6.748
Urnegravsted pr. gravplads med
gravminde plan med græsplæn
  2577   
Urnegravsted u. gravminde   1923   
Bistand til nedlæggelse af gravplade
i plæne samt obligatorisk vase
614     
Krans 176 1.105 3.313

Leje af kapel - ikke folkekirkemedlemmer

2630     

Timeløn

 

320     
       
Der skal tillægges moms til ovenstående      

Flere artikler...

  1. Kirkekor

Adventskoncert 2017

Søndag d. 3. december 2017 kl. 19.30 , 1.s. i advent, afholdes der adventskoncert i Brede kirke. 

Det er i år Jonas Kardyb Nicholaisen, der sammen

Læs mere