screen 1

1. Verdenskrig i Brede

Brede Kirke1. Verdenskrig
 
  Om de faldne
  Kirkebøn fra Verdenskrig

 

2. Verdenskrig

  Beskydning af Brede Kirke
  Mindetavle for frihedkæmper

 

 

 


Kirkegade 1908. 
Hvor mange af de unge mænd på billedet blev mon sendt til fronten i tysk krigstjeneste. Og hvor mange vendte hjem igen?

Første og anden verdenskrig har måske en anden betydning i Sønderjylland end i resten af landet. Specielt selvfølgelig den første. I et sogn med med knap 2000 medlemmer, var der over 60 faldne....

Men også 2 verdenskrig, startede her i sognet med beskydning af kirken..


Faldne fra 1 Verdenskrig

"På Kirkegården er der rejst en Mindesten for de faldne i Verdenskrigen. Stenen er udført af Billedhugger Fintzen fra Tønder og bærer i alt 57 Navne. Tallet af faldne og savnede fra Sognet tilløber sig dog vist til over 60. Stenen blev ved frivillige Gaver rejst i September 1920." 

Citat: Jens F. R. Holdt 1932 

I kirkens arkiver er der fundet en kirkebøn fra 1 Verdenskrig, der udtrykker den desperate situation man befandt sig i her i sognet, med så mange unge mænd sendt i tysk krigstjeneste 

Mindehøjtidelighed
Der afholdes mindehøjtidelighed hvert år d. 11.11 kl 11
Forsvarsbrødrene i Bredebro nedlægger en krans ved mindestenen.

Sønderjyder i tysk krigstjeneste
Sønderjylland fra Kongeåen og ned til den nuværende grænse var tysk fra afslutningen af krigen 1864 til efter 1. Verdenskrig, og fra dette område blev mange danskere tvunget i tysk krigstjeneste. Tidligere sognepræst i Brede Jens Holdt blev selv indkaldt til tysk krigstjeneste. I Mindeparken i Århus er der et monument for de faldne udført af kalksten fra Euville i Frankrig. I kalkstenen er indhugget over 4.140 navne på de faldne danskere samt relieffer, der skildrer "Udmarchen", "Kampen", "Freden" og "Hjemkomsten". 

1 Verdenskrig sluttede d. 11.11.1918 kl. 11

Navnene på de faldne efter Mindestenens indskrift

Inskription:

Jeg lever og I skulle leve
Vi glemmer jer aldrig

Andreas M. Kastbjerg † Belgien 02.10.14 29 år
Carl C. Kastbjerg † Frankrig 29.19.14 32 år
Søren J. Kastbjerg † Rusland 11.09.15 27 år
Laurids C. Kastbjerg † Ihelive 16.06.17 21 år
Magnus Tychsen † Rusland 30.07.15 21 år
Peter Tychsen † Frankrig 08.10.16 20 år
Iver C. Jørgensen † Rusland 07.09.15 25 år
Andreas Jørgensen † Frankrig 04.07.16 23 år
Claus M. Clausen † Rusland 11.09.15 23 år
Lorentz P. Clausen † Vollum 18.03.16 20 år
Thomas Bjørnskov † Rusland 02.16.15 ? 22 år
Andreas Bjørnskov † Frankrig 28.07,18 34 år
Georg Andreasen † Frankrig 07.12.17 24 år
Peter Hansen † Frankrig 07.05.18 31 år
Peter Davidsen † Frankrig 18.05.18 23 år
Carl Knudsen † Frankrig 07.06.18 23 år
Marius Møller † Frankrig 12.06.18 22 år
Daniel Jensen † Frankrig 15.07.18 40 år
Niels J. Winther † Frankrig 16.07.18 24 år
Peter Madsen † Frankrig 08.08.18 22 år
Jens H. Jørgensen † Frankrig 28.08.18 24 år
Wilhelm H. Brink † Frankrig 13.10.18 21 år
Christian Nissen † Frankrig 30.10.18 19 år
Hans Petersen † Frankrig 16.10.18 32 år
Christian Møller † Rusland 31.08.16 35 år
Chresten A. H. Andersen † Frankrig 1914 26 år
Andreas Blag † Rusland 1914  
Niels M. Juhl † Rusland 1914 20 år
Theodor Rogge † Frankrig 27.03.18 29 år
Jens N. Petersen † Belgien 12.08.14 20 år
Hans C. Konstmann † Belgien 25.10.14 28 år
Hans C. Paulsen † Belgien 01.11.14 30 år
Ludvig J. Winther † Frankrig 14.12.14 30 år
Niels C. Hansen † Polen 25.12.14 25 år
Paul M. Christensen † Belgien 02.05.15 23 år
Martin Mikkelsen † Frankrig 06.06.15 24 år
Hans Tarp † Galz. 21.07.15 20 år
Peter B. Petersen † Rusland 28.08.15 30 år
Peter Andreasen † Rusland 17.09.15 20 år
Jens H. Madsen † Rusland 19.11.15 32 år
Johan Sliphaber † Münster 13.01.16 38 år
Hans J. Paulsen † Frankrig 24.02.16 23 år
Asmus P. Brink † Frankrig 15.03.16 22 år
Claus H. Albrechtsen † Frankrig 17.03.16 25 år
Anton Hansen † Frankrig 11.07.16 38 år
Andreas N. Petersen † Frankrig 29.07.16 31 år
Karsten H. Christiansen † Frankrig 30.07.16 21 år
Mikkel P. Lausten † Frankrig 17.09.16 21 år
Hans Meyer † Frankrig 23.09.16 21 år
Lars Sørensen † Galz. 16.10.16 20 år
Mikkel S. Clausen † Sild 01.01.17 36 år
Anton Lorenzen † Rusland 29.01.17 22 år
Jens A. Rahr † Frankrig 20.02.17 20 år
Niels A. T. Bock † Frankrig 20.04.17 35 år
Peter L. Heinrichsen † Spandau 02.12.17 43 år
Hans P. Hansen † Frankrig 06.12.17 19 år

Nedenstående er ikke med på stenen, men er fødte her i sognet

Peter H. Olesen, Harres † Vaux 31.12.17 20 år
Albrecht Wulff † Verdun 25.03.18 18 år
Andreas H. Muurmann † Köln 05.09.14 19 år
Hans Jensen † Bobry 13.05.17 20 år
Lorenz Lassen, Harres † Slesvig f. 10.03.1894
Ovenstående er en gengivelse af Pastor Holdts opgørelse.
De ekstra navne har han fået meddelt af General Konsul Adolph

Bøn fra 1 Verdenskrig

Intet på Jord er grusommere end Krigen, og først og fremmest en saadan Krig som den nuværende med et saadant Hav af Blod og Taarer

I Angsten og Nøden under en Krig, der truer Folkene og Nationerne i deres beståen flyr vi, o Jesus, til dit kærlighedsfulde Hjerte som vort sikreste Tilflugtssted. Til dig Bamhjertigheds Gud beder vi, inderligt. Fri os for denne skrækkelige Hudflettelse. Til dig, Fredskongen, råber vi i inderlig Bøn: Giv os snart Freden, vi længes efter! Fra dit guddommmelige Hjerte lade du den hellige Kærlighed straale ned over hele Verden, saa al Tvedragt forsvinder og kun Kærlighed raader blandt Menneskene. Dit Hjerte slog, da du vandrede på Jorden, fuldt af den ømmeste Medlidenhed med al menneskelig Nød. Ak, maatte det Hjerte forbarme sig over os ogsaa i denne Time, der tynger haardt paa os med sit skæbnesvangre Had og sin frygtelige Blodsudgydelse.

Forbarm dig over de mange Mødre, der er i Angst og Sorg for deres Sønners Skæbne, forbarm dig over de mange Familier, der er berøvede deres Hoved, forbarm dig over det ulykkelige Europa, som der er brudt saa haard en Skæbne ind over. Indgiv du Herskerne og Folkene Fredens Tanker, lad Striden, der adskiller Nationer, ophøre, saa Menneskene atter maa finde sammen i Kærlighed, betænk, at du, skønt det kostede dit Blod, har gjort os til Brødre. Engang har du, fuld af Kærlighed, hørt Apostelen Peters Raab: "Hjælp, Herre, vi forgaa !" og budt de oprørte Havbølger at være rolige, aa, saa lad dig ogsaa nu forsone, hør naadig paa vor tillidsfulde Bøn og giv den stormfuldt bevægede Verden Fred og Ro igen.


2. Verdenskrig i Brede

9 April i Sønderjylland
De danske styrker i Sønderjylland blev sat i alarmberedskab d. 8 april 1940. Fordi man havde fået rapporter om store troppekoncentrationer syd for grænsen. Kl. 4.15 d. 9 april overskred tyskerne grænsen. Kl. 08.00 blev modstanden opgivet. Da var der 11 dræbte og 20 sårede blandt de danske soldater. Tabene på tysk side blev ikke opgjort

Forsvaret af Vestsønderjylland
General Essemanns beretning fra d. 9 April "I Tønder blev Styrkerne alarmeret paa samme Tid som paa Søgaard. Overskridelse af Grænsen fandt Sted ud for Sæd og Øst og Vest herfor. Tønder Kaserne blev hurtigt omringet af Panservogne og Motorcyklister, men vore Styrker slap dog ud af Kasernens nordlige Udgange, og Forsvaret koncentreredes om Tønder-Ribechausseen med Befalingsmandsskolen ved Abild, senere ved Søllested og Bredebro, og med Kompagnier af 1. Fodfolkspionerbalaillon om Vejen Tønder-Løgumkloster."


Beskydningen af Brede Kirke
De tyske soldater troede sig beskudt fra Brede kirke.
Derfor blev kirken udsat for et angreb tidligt om mogenen den 9 april 1940.
Det gik mest ud over spiret på tårnet. Skaderne her blev udbedret i sommeren 1940.
Til højre for våbehuset er der i et af skudhullerne i muren indmuret en granat til minde om angrebet på kirken.

Pastor Holdt notater om dagen, skrevet i1940:
"Da tyske motoriserede Divisioner tidligt om Morgenen overskred den dansk tyske Grænse og besatte Landet. Den modstand, ydedes af det danske militær i Morgentimerne blev hurtigt opgivet, idet der kom en overenskomst i stand mellem Danmark og Tyskland om midlertidig besættelse af landet og loyalt samarbejde mellem de to lande, til krigen var forbi.
I Bredebro fandt de sidste Træfninger sted på de tyske troppers March nordpå. En dansk Retraitepatrouille på en 30-40 mand, som havde opholdt Fjenden på Vejen fra Tønder Nord på, blev her afvæbnet og kampen snart indstillet. Men forinden blev byen og især kirken betjendt baade af Maskingeværer og Revolverkanoner, man formodede fra tysk side, at der befandt sig dansk militær i Kirken eller dens Tårn, hvorfor man aabnede ild på Kirken baade fra Syd og fra Nord og beskadigede bygningens mur og træværk, især Taarnet, samt spirets Blytag. Efter beskydningen blev Kirkens Hoveddør opbrudt med Vold og Kirken undersøgt, dog uden, at der fandtes nogen inde i bygningen. Beskydningen var altsaa foretaget på Grundlag af en falsk Formodning og havde altsaa været unødvendig. Heldigvis kom ingen civilpersoner til Skade ved den stedfindende Skydning, der også udførtes fra talrige Flyvemaskiner. Heller ingen fra den danske Patrouillle blev saaret eller dræbt. Efter fjentlighedernes indstilling passerede der uafladeligt tysk Militær ad Vejen Nord paa, deriblandt ogsaa kampvogne; ved Middagstid var trafikken forbi."

Reparationsarbejde på Finansloven
Reparationsarbejdet blev udført af Bøjle Bøjlesen. Som pastor Holdt bemærkede det var "Stilladsopstillingen ret bekostelig. Udgifterne beløb sig til 900 kr. som er betalt af Kirkeministeriet efter bevilling på finansloven"


Pastor Holdts tale ved afsløringen af tavlen

Sang:

Guds Fred med vore døde
i Danmarks rosengård!
Guds fred med dem, som bløde
af dybe hjertesår!
vor kærlighed med alle,
de store og de små,
som ville stå og falde
med løven askegrå!
Gruntvig 1850

Den Mindetavle, som vi i dag vil afsløre her i Vor Kirkes Vaabenhus, skal til sene Tider minde os om to Ting:

Først om den unge Mand, der faldt i Danmarks Frihedskamp. Politibetjent Georg Walther Andersen. Han fik sit Hjem, sit "Hjertes Hjem herneden", i vort Sogn, skønt efter Omstændighederne og Forholdenes Magt "under Jorden" og kun saa kort, saa vemodigt kort. Derfor var han heller ikke kendt af mange her paa Stedet ud over hans Nærmeste, som vi kender og højagter des mere. Hans unge Enke og deres lille Datter lever iblandt os og vil stadig minde os om hans store Offer for Danmarks Sag. Georg Walther Andersen var en dristig og trænet Frihedskæmper, der som Gruppeleder selv gik frivilligt i Spidsen. Adskillige Heltegerninger har han øvet i Horsens, hvor han var stationeret, bla.a. den modige Befrielse af en Flok på 15 Kammerater, der sad i Horsens Statsfængsel, men ved et Kup skaffedes over fængselsmuren den 30 Dec. i Fjor, og siden ved dristige Jernbanesabotager ham ind i Døden den 10 Februar sidste Vinter. Han skulle da ikke opleve Danmarks Befrielse den 5. Maj, men han var iforreste Linje med til at aabne Døren ind til Friheden. Derfor vil vi sætte ham dette Æresminde her ved Indgangen til vor gamle Kirke. Guds Fred med vor faldne Landsmand og hans Kære!

Dernæst skal denne Ærestavle ogsaa staa som et varigt Minde om den Kamptid, vi lige har gennemlevet, Besættelsens fem oprivende Aar, der kaldte paa de bedste Egenskaber i vort Folk og gav en ny Aand i Folket, der forhaabentlig skal sætte varige Frugter, gøre vort gamle selvopgivende Folk ungt og fremtidsvillende igen. Dette Haab er på Tavlen søgt udtrykt med et gammelt Bispeord om Friheden som det bedste Guld, Sol bestraaler over Muld. Friheden, et Folks Friheds -og Selvstændighedsvilje, som den kun brød frem i det unge Danmarks Frihedskamp, er som et gyldent Skjold, et kosteligt, ubøjeligt Værge mod al Avind, List og Overvold, alt det vi blev udsat for i disse Trængselsaar, saa vi blev tvunget ind i en Kamp paa Liv og Død for Rettens og Sandhedens Sag. Og kun den gennem Kamp og Strid vundne Frihed kan faa Fredens Ranker til at gro, det vi nu saa haardt trænger til, et Fredens genrejsende og opbyggendeArbejde i vort Frie Land; saa v i kan staa godt rustede til det næste, vi skal ind i som et frihedselskende Folk, der vil kæmpe for alt, hvad det har kært, dø om saa det gælder. Saa vidt det gamle Bispeord.

mindesmrk_horsens_frihedska.jpgDen Vilje til Kamp for alt det kæreste og bedste, vi ved, har på Frihedstavlen her faaet Udtryk i to Symboler. Foroven: De engelske Befrielsesstyrkers Bomærke: Skjoldet med det flammende Sværd, Sandhedsordet, der vorder Daad. Og forneden: Femstjernen, Tegnet på Liv og Fred, Lys og Kraft og Kærlighed, som vi har faaet disse Gaver i Livs -og Fredsfyrsten Jesus Kristus.Saa skal jeg endnu til slut takke dem, der har haft Arbejdet med denne Æres -og Frihedstavles Udførelse, Arkitekt P.J. Petersen, Tønder, der efter Opfordring og paa egen Bekostning tegnede Tavlen og ledede dens Opsættelse, Billedhuggerværkstedet Billeskov, Esbjerg, der huggede den, og Ungdomsforeningen, der gav sit Bidrag til den. Menighedsraadet forpligter sig til at værne om den.Og saa vil en ung Mand, som maaske er den, der her paa Stedet næst Familien har haft mest at gøre med vor faldne Landsmand, afsløre Tavlen...


Sang:

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Chr. Richardt 1867

 

I Horsens er der sat denne mindesten

for Georg Walther Andersen og

David Vang Jensen

Mindegudstjeneste

Der er mindegudstjeneste i Brede kirke, søndag d. 4. november 2018 kl. 16.30.